Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Bedrijfsgegevens

SEA ME by dot

Visserstraat 4
8370 Blankenberge 
België

info@seamebydot.com
Tel: +32479491580
Btw: BE 0693 874 751 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De e-commerce website van SEA ME by dot met maatschappelijke zetel te Visserstraat 4 8370 Blankenberge BTW BE 0693 874 7517; SEA ME by dot biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SEA ME by dot moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SEA ME by dot aanvaard zijn. 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief 21% BTW (of anders vermeld) en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SEA ME by dot niet. SEA ME by dot is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen verbintenis. SEA ME by dot is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld: kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen via het contactformulier of per mail naar info@seamebydot.com   


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SEA ME by dot. SEA ME by dot kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Artikel 4: Online aankopen 
 
Fase 1
Plaats de producten in de winkelwagen. De getoonde prijzen op de website zijn inclusief btw. 
Fase 2
Zodra u de gewenste producten heeft toegevoegd gaat u naar de winkelwagen en kiest u voor “afrekenen”.  
Fase 3
U komt nu in een nieuw scherm waar u uw gegevens kunt invullen. Dit gebeurt in een veilige omgeving.

Doorloop hier de 4 stappen: 

Stap 1: Vul uw emailadres in
Stap 2: Kies een verzendwijze
Stap 3: Vul uw adresgegevens in
Stap 4: Controleer uw bestelling en kies voor “ga naar betalen” 
Stap 5: Kies uw betalingswijze en kies voor “uw bestelling nakijken”.  
Stap 6: Controleer alles en voltooi uw bestelling. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen  

  • Bancontact  
  • Maestro  
  • Visa / mastercard  

SEA ME by dot is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.  

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

We gaan onmiddellijk aan de slag wanneer wij de betaling hebben ontvangen. De leveringen gebeuren via de koerierdiensten van BPOST. De leveringstermijn is 2 à 3 dagen in België, Luxemburg en Nederland. SEA ME by dot is niet verantwoordelijk voor vertragingen of verloren pakjes. 

De leveringskosten kunnen verschillen. De leveringskosten worden bij de check-out aangerekend. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Luxemburg en Nederland. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van SEA ME by dot. 

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op de eigendomsvoorbehoud van SEA ME by dot te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SEA ME by dot. 

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant SEA ME by dot - info@seamebydot.com - via een ondubbelzinnige verklaring (per mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan SEA ME by dot heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan SEA ME by dot (Visserstraat 4 8370 Blankenberge). De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SEA ME by dot zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening gebracht worden. 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal SEA ME by dot alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen na dat SEA ME by dot op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan SEA ME by dot wachten met de terugbetaling tot dat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

Eventuele extra kosten ten gevolgde van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan door SEA ME by dot geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

SEA ME by dot betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant anderszins heeft ingestemd. 

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met SEA ME by dot en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan SEA ME by dot. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant SEA ME by dot zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op de herstelling of vervanging. 

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, SEA ME by dot, respecteert de Algemene Verordering Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden.

  • Uitvoeren van de afgesloten overeenkomst
  • Het verwerken van de bestelling
  • Versturen van nieuwsbrieven
  • Reclame en of andere marketingdoeleinden

U beschikt over een wettelijke recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te bewerken, overstijgen via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SEA ME by dot (info@seamebydot.com). 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daar geen reden op te geven. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

Artikel 10: Gebruik van cookies

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door SEA ME by dot om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van SEA ME by dot. Ingeval van tegenstijdigheid, primeren de onderhavige voorwaarden. 

Artikel 12: Bewijs 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 13: Toepasselijk recht - geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platvorm (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).